Was dös hoasst, a Bäurin sei..... 

Oft oana sagg: a Bäurin sei,
is gonz oafach, leicht und fei.
Kastn, Truchn, Speis voi Sachn,
so a Bäurin hat leicht lachn.
Huckt gemüatlich a da Stubn,
und da Woistand ummadum.
So a Röd, dö mecht oan ziina,
was a Bäurin ois muaß kina,
was s´ois toa und machen muaß,
wa fi den a schwari Buaß,
dö a eahm bestimb vadeat,
boid a krad dös Halb toa meat.

(Auszug aus einem Gedicht von Herbert
 Jordan, Kirchberg)

 


  

     

          Bauernregeln:

Fällt im Oktober das Laub
sehr schnell,
ist der Winter bald zur Stell`.

Im Oktober der Nebel viel,
bringt der Winter Flockenspiel.